Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

söndag 17 april 2016

Ett ämnesövergripande uppdrag med tekniken i fokus

Vi har programmerat spel på våra iPads via code.org. Detta var vårt uppdrag

Det var en klurig uppgift. Det gällde att läsa instruktioner innan man programmerade, ha tålamod, vara metodisk, kunna felsöka, ompröva etc. En uppgift som uppfyllde flera av kunskapskraven i teknik men även i matematik och svenska. Ett bra sätt att angripa teknikämnet ur ett ämnesöverripande perspektiv.

I teknikämnets kunskapskrav står det så här:

"Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbetengenom att pröva och ompröva  möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade
 fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven
handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt . Eleven gör utvecklade
 dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet
är relativt väl  synliggjord."


Utifrån ovanstående kunskapskrav fick eleverna ett  dokument att fylla i, efter de hade programmerat klart

Jag har elever som har svårt med problemlösning och som när vi arbetar med "vanliga" problemlösningsuppgifter i matematiken inte har drivet att prova sig fram och inte har driv att genomföra arbetet. Det häftiga var att i denna uppgift såg jag exempel på det omvända. 


Mina observationer/ reflektioner: Denna typ av uppgifter kan skapa självförtroende för att lösa matematikproblem, framförallt hos svaga elever! Denna typ av uppgifter omdefinierade kan ge eleverna möjlighet att utveckla de matematiska förmågorna! Denna typ av uppgifter kan utveckla elevernas förmågor i teknik!