Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

tisdag 8 december 2015

Matteunited-ett omdefinieratlärande

Måste berätta om vår häftiga samarbetesblogg "Matteunited". Är så glad över att vi fick till detta samarbete och det känns verkligen som ett omdefinierat lärande. Ett sätt att arbeta som inte var möjligt utan IKT verktygen. Ett enkelt men motiverande sätt att angripa matematiken, tycker vi!

En blogg med förmågorna i fokus, vars syfte är att skapa samarbete mellan våra klasser i norr och söder samt utveckla elevernas kärlek till matematiken! IKT som verktyg i matematikundervisningen undersöks och prövas via denna blogg.

Under vårterminen 2014 hade vi ett matematiksamarbete Norrtälje-Luleå. Via twitter hittade vi lärare varandra. Eleverna fick göra egna problem, som de filmade in till varandra och lade in på en gemensam blogg http://alviksvanberga.blogspot.se. Problemen skulle skildra hur det är att vara 10-12 år i Alvik/Norrtälje. Detta samarbete gav oss så mycket, vi såg att detta sätt att arbeta gav eleverna förutsättningar att utveckla alla förmågor i matematiken på en och samma gång.

Jag och min kollega Eva Rännar, intresserade oss av det "omdefinierade lärandet i matematiken" och ansökte om stipendium från "Gudrun Malmers stiftelse". Stipendiumet för att bedriva klassrumsnära forskning under läsåret 2015/2016, blev beviljat och vi ville fortsätta utveckla arbetet med gemensam matematikblogg, som en del i vår forskningsstudie.

Vi kontaktade Nathalie och hon ville tillsammans med hennes elever vara med och skapa och utvecklar "MatteUnited bloggen".  Sedan fick vi även kontakt, via twitter, med Jimmie Nordberg i Sundsvall och frågade om han också var intresserad av att vara med. Jimmie har år 4 i matematik. Vi fick även med vår kollega Susanne Fredriksson som undervisar  år 4 i matematik på Alviksskolan. Ett häftigt samarbete

Problemen som eleverna skapar får de gradera in efter hur mycket "styrka" de tycker att deras matematikproblem har. Detta gör att det även blir lättare att arbeta med sidan ur ett åldersintegrerat perspektiv. Problemen kommer också att skildra elevernas skolvardag och fritid i de respektive orterna.


Vårt arbete
Vi lärare hade först ett skypemöte där vi tillsammans lade upp riktlinjerna för samarbetesbloggen
Första uppgiften var "Mysteryskype". Eleverna skulle ställa ja och nej frågor till varandra och på så sätt lista ut var den andra klassen befinner sig. Vi börjar nu klassvis förbereda oss för samarbetet! Uppskattat hos både elever och pedagoger.


Huvuduppgiften på bloggen är att skapa problem till varandra.  Problemen skildrar elevernas skolvardag och fritid i de respektive orterna.
Problemen som eleverna skapar får de gradera in efter hur mycket "styrka" de tycker att deras matematikproblem har. Detta gör att det även blir lättare att arbeta med sidan ur ett åldersintegrerat perspektiv.

Under hösten har vi nu både hunnit lösa varandras problem och göra egna problem. Förmågorna i matematik har verkligen hamnat i fokus. Att formulera hur man har tänkt när man löst andra elevers problem att sätta ord på begreppen och beskriva sina tankegångar är något som eleverna verkligen har fått möjlighet att utveckla. Elevernas motivation för att lösa varandrasproblem är också häftig att se.

Förmågorna i matematik

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 


Under december månad har vi dessutom en gemensam adventskalender, där eleverna har filmat in egna "visste du att?" matematikhistoria etc inom matematik. Varje dag får vi matematikprat kring gamla och nya begrepp inom matematiken. Lärorikt!


Eleverna och vi pedagoger recenserar även matematikappar. Dessa recensioner ska både kunna hjälpa oss, eleverna men även andra pedagoger runt om i landet.

Eleverna på Alviksksolan-Svanbergaskolan- Luckstaskolan bygger tillsammans upp bloggen. På Alvikskskolan bygger vi även upp matematikhjälpen sidan, detta som en del av vår forskningsstudie.  Tanken är att "Matte United bloggen" ska kunna utnyttjas som resurs för andra elever, pedagoger men även som en inspiration över hur ett matematiksamarbete kan ske på ett enkelt sätt.

Matematikhjälpen sidan använder vi aktivt på Alviksskolan som en del av matemtikundervisningen. Eleverna tar hjälp av filmerna både i skolan och på hemmaplan.

I debatten om små skolor vara eller icke vara så tycker jag att detta arbetssätt faktiskt visar på att samarbete inte bara sker inom den lilla skolan.  Via sociala medier hittar vi samarbetesmöjligheter över kommun/län och även nationsgränserna. Ett utvidgat kollegium.
måndag 7 december 2015

Problemlösning

Upplever att elever många gånger har svårt att hitta en bra strategi för att lösa problem.
Utifrån variationsteorin började jag fundera i banorna "Vad är det som måste bli synliggjort, hur blir det synliggjort i elevensperspektiv.
Utifrån variationsteorin så blir det nya synligt i ett mönster av variation.

Hur varierar man problemlösningen så att den kritiskaaspekten blir synliggjord? Efter lite funderingar kom jag på idéen om att prova isolera de olika metoderna för problemlösning.
Exempel på metoder:

 1. Gissa och pröva
 2. Rita en bild
 3. Hitta mönster
 4. Gör en tabell
 5. Steg för steg
 6. Tänka logiskt
 7. Arbeta baklänges
 8. Rita ett diagram
 9. Använda ekvationer
Genom att fokusera på en strategi åt gången så synliggörs det som man vill att eleven ska uppmärksamma. Tänker att vid olika tillfällen ha olika outtalade "teman" för att eleverna ska upptäcka ex fördelarna med att använda bild som stöd, tabeller etc. Att isolera för att sedan eleverna själva ska kunna välja den strategi som är lämpligast för att lösa problemet. Att lyfta framgångsrika metoder hos eleverna.
Sedan hjälper jag dem att sätta etikett på det sätt de använd för att lösa problemet. Tänker utveckla denna metod under vårterminen hoppas och tror att den kommer att utveckla elevernas problemlösningsförmåga.