Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 9 september 2016

OBS! Ny bloggportal

Nu testar jag webbstjärnans  webbpedagog blogg istället www.pedagogikochikt.se

Där fortsätter jag reflektera kring undervisning och digitala verktyg

måndag 29 augusti 2016

En bra start

Nu har pusselbitarna inför detta läsår fallit på plats. Nytt storyfication projekt på G. Denna gång kommer vi att använda oss av wordpress via webbstjärnan.  Vi har kick-off för projektet på fredag och mer info kommer då. Det känns i maggropen att detta projekt kommer att fånga eleverna:-) 

Hösten kunde inte börja bättre, glad över den fina guldäpple nomineringen, glad över att vår bok har släppts  "Vi får det att funka", (..och att jag får åka till Bokmässan 22-23 september),

 glad över att få arbeta med min fina klass ytterligare ett läsår.

Under föregående läsår erhöll skolan 75 000k från Facebook  för att utveckla teknikundervisningen på skolan samt 10 000kr från teknikspanarna. Vi har bl a inhandlat programmerbart  lego- Wedo, för pengarna. Under de första skoldagarna fick eleverna i år 4-6 utforska och samarbeta kring det nya WEDO legot.
Vi i personalen utforskade legot under k-dagarna

Eleverna skulle också bygga ett torn som var 3 sugrör högt, kunde bära en pingisboll på toppen samt klara av minst 3 klipp med saxen. Detta var uppstart till hållbara konstruktioner som eleverna kommer att fortsätta arbeta med under läsåret.


På skolan är vårt gemensamma arbete inriktat på teknik ur ett ämnesövergripandeperspektiv. I år 5-6 kommer att fortsätta arbeta kring stabila konstruktioner, programmera jordbävningssimuleringar med wedo, reflektera över hur man bäst bygger för att klara jordbävningar. Tillsammans med detta lär vi oss om hur och varför de blir jordbävningar. Ett område som innefattar såväl, geografi, teknik, fysik som svenska.
Vi använder oss av appen "wedo" för att filma, reflektera och dokumentera våra undersökningar. Ett material som helt klart är värt att satsa på.tisdag 7 juni 2016

"Följ barnet"

I veckan hade jag några guldlektioner i matematik. Som matematikhandledare i algebra modulen var vi nu inne i del 8. Filmen att se det generella genom det specifika satte genast igång utvecklings möjligheter


Vi började i år 5 att rita upp olika multiplikationer på cm rutat papper. Vi övergick sedan till att se samband och rita olika uttryck som i filmen ovan. Vi kom tillsammans fram till slutsatsen axb+axc= a(b+c)

Under nästkommande pass repeterade vi igen med några uppgifter. Därefter fick eleverna följande uppgift:
Rita en rektangel som är 48 areaenheter och dela upp den figuren till ett uttryck, hur många olika uttryck kan du skriva.

Till en början gjorde jag bara detta pass i år 6 för jag begränsade mina tankar till att det skulle vara för "svårt" för år 5. Jag är så glad att jag inte följde mina första tankar, för det var med femmorna som detta verkligen blev en guldlektion. Att verkligen se att de förstod, fixade att skriva uttryck, att de klarade av saker som "jag" hade kunnat begränsa dem till att klara. 

Min största lärdom är att alltid följa eleverna . Det är dem som ska visa när uppgiften är för svår, inte jag. Jag tror det är en lätt fälla som vi ofta faller i. Vi avväger att genomföra uppgifter för vi tror att de är för svåra. Uppgiften måste ge oss den vägledningen, inte antaganden innan. Detta tycker jag att matematiklyftets moduler verkligen lyfter fram, men ändå är det lätt att falla i fällan.

Från och med nu skall mantrat "följ barnet", åter vara med mig!!måndag 23 maj 2016

Hjälp mig att hjälpa mig själv

Bloggade på skola 365-om tankar  jag  bär med mig
Eftersom vi vet att vi inte kan lära ett barn allting är det bäst att lära det att lära sig själv”
Brook Adams 1879
Min bakgrund är att jag är ma/no 1-7 lärare, utbildad Montessorilärare och har arbetat på en Montessoriskola i 15 år. Här pratar man om begreppet ”Hjälp mig att hjälpa mig själv”
Det är en av grundtankarna. Det handlar om hjälp till självhjälp, uppmuntran till initiativ och aktivt tänkande som utvecklar barnets tro på sig själv och sin egen förmåga. Det handlar om att anpassa material och omgivning efter barnet så att det kan bli så självständig som möjligt i den miljö den befinner sig i. För det lilla barnet är bord, hyllor, stolar lägre för att barnet ska klara uppgifter på egenhand. Jag lämnade Montessori för snart 5 år sedan, men bär med mig ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” tanken.
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" ser jag som starkt knuten till den digitalvärld vi lever i.  Det handlar om att vi måste hjälpa och handleda eleverna för att de ska kunna bemästra och känna sig som en del av verkligheten utanför skolan, att de kan kritiskt granska information för att på så sätt kunna avgöra relevans, att vara bekant med och utveckla sina kunskaper om internets olika möjligheter för att på så sätt kunna använda dessa kunskaper för att hjälpa sig själv att utvecklas.
På min skola arbetar vi med bloggar, för att utveckla och stötta eleverna. Via klassbloggen ska eleverna kunna bli så självständiga som möjligt. Här ska de finna information som hjälper dem i skolarbetet-instruktionsfilmer, kalender etc. Via bloggen ska de kunna utveckla sin självständighet, minska sitt beroende av både föräldrar och lärare.
Vi har även projektbloggar via "Storyfication"(storyline+gamification)- ett ämnesövergripandearbete i en digitaliserad värld.  Dessa bloggar bygger på att vi ger eleverna uppdrag att lösa. Förmågorna tillsammans med centraltinnehåll bygger upp uppdragen. Vi har observerat att  detta sätt att arbeta på skapar motivation och engagemang hos våra  elever.
För att förberedas för det samhälle eleverna i framtiden ska möta måste vi i skolan följa både vad eleverna och samhället kräver. Vi måste komma ihåg att det som skapar motivation och engagemang idag, vad gäller digitala verktyg kommer säkerligen inte vara motiverande om 10 år. Vi pedagoger måste följa utvecklingen. Att lära sig använda digitalverktyg är ingen ”snabbkurs”. Det kommer hela tiden nya saker att förhålla sig till, sålla, värdera och ompröva. Kanske är det just här vår profession sätts på prov. Digitala verktyg i sig är inget självändamål. Den pedagogiska tanken måste vara i fokus! Verktyg som ger det där lila extra växer inte på träd.
”Hjälp mig att hjälpa mig själv” säger eleven
" Hjälp mig att hjälpa mig själv" säger pedagogen
" Hjälp mig att hjälpa mig själv" säger rektorn
Olika infallsvinklar men viktig frågeställning! Hur?"

söndag 17 april 2016

Ett ämnesövergripande uppdrag med tekniken i fokus

Vi har programmerat spel på våra iPads via code.org. Detta var vårt uppdrag

Det var en klurig uppgift. Det gällde att läsa instruktioner innan man programmerade, ha tålamod, vara metodisk, kunna felsöka, ompröva etc. En uppgift som uppfyllde flera av kunskapskraven i teknik men även i matematik och svenska. Ett bra sätt att angripa teknikämnet ur ett ämnesöverripande perspektiv.

I teknikämnets kunskapskrav står det så här:

"Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbetengenom att pröva och ompröva  möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade
 fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven
handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt . Eleven gör utvecklade
 dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet
är relativt väl  synliggjord."


Utifrån ovanstående kunskapskrav fick eleverna ett  dokument att fylla i, efter de hade programmerat klart

Jag har elever som har svårt med problemlösning och som när vi arbetar med "vanliga" problemlösningsuppgifter i matematiken inte har drivet att prova sig fram och inte har driv att genomföra arbetet. Det häftiga var att i denna uppgift såg jag exempel på det omvända. 


Mina observationer/ reflektioner: Denna typ av uppgifter kan skapa självförtroende för att lösa matematikproblem, framförallt hos svaga elever! Denna typ av uppgifter omdefinierade kan ge eleverna möjlighet att utveckla de matematiska förmågorna! Denna typ av uppgifter kan utveckla elevernas förmågor i teknik!


måndag 14 mars 2016

Matematiklyftet lyfter.

Som matematikhandledare i särskolansmodul mötte jag det fantastiska sättet,  att utifrån ett stapeldiagram skapa ett cirkeldiagram. Detta ville jag testa med mina elever i år 5, i vårt ämnesövergripande projekt "http://yetisinneedofalvik.blogspot.se . Ett riktigt lyckat uppdrag där vi samtidigt lärde oss att skapa diagram i appen numbers. Vilken fortbildning matematiklyftet ger!

Så här löd uppdraget:

Ni har fått i uppdrag att genomföra en undersökning i er by för att få reda på by invånarnas uppfattning/tycke om något särskilt, minst 5 olika alternativ att välja på.
Vad är det ni gör en undersökning kring?
Fråga 25 personer. Gör en tabell där ni för in ert resultat.

1. Gör ett stapeldiagram med olika färger för varje uppfattning. Gradera x och y axeln.
2. Trä pärlor i de olika färgerna på piprensaren. Dra sedan ihop piprensaren. Använd passare för att få en mitt. Du har nu fått ett cirkeldiagram.

3. Hur stor del är varje sektor (förkorta år 6). Hur många procent är varje del-tänk 100 personer och att fördelningen ser lika ut?
4. Gör ditt stapel och cirkeldiagram i appen "numbers".
5. Fota av lägg in på er blogg. Skriv och berätta om hur du gick till väga, vad du valde att undersöka och varför det var intressant för er by, Vad du sedan kom fram till dvs hur stor del varje fick i både bråk och procent. Vad kommer du att använda informationen till i er by?


Så här såg ett av de utförda uppdragen utEtt lyft i undervisningen.

söndag 28 februari 2016

Appar och spel utvecklar undervisningen

Jag tycker om matematikspel som verkligen hjälper till att utveckla såväl elevernas förståelse som resonemangs förmåga.

Här är några av mina favoriter
Algebrakapplöpning
Färglägg bråk
Bråkspel lapp på lapp
Färglägg decimaler


Till alla dessa spel krävs olika typer av tärningar, en del röda andra gröna. Några med bråk andra utan. Har nu hittat en app som är toppen för detta ändamål. Appen heter "Make dice."Jag har också upptäckt 2 nya whiteboardappar som båda två är bra.  Det jag vill ha är möjligheten att spela in i appen. Apparna kompletterar varandra. Det som förenar dem är möjligheten att ladda upp filmerna på youtube. Det tycker jag är en förutsättning för att en sådan här app ska fungera optimalt.  I Doceri finns det färdiga bakgrunder (ex centimeterrutor, koordinatsystem, kartor etc) du kan också använda egna bakgrunder från ditt fotoalbum och skriva på dem. Detta tycker jag är suveränt då man ex har genomgångar i klassrummet.  Genom inspelningsfunktionen är det också möjligt att spara dem, lägga upp dem på blogg etc.
Doceri
Ipevo

På vår skola har vi en 3D skrivare. Hade från början svårt att syftet till att använda den. Vilken pedagogiskkoppling kunde jag göra.Eftersom 3D skrivarna är anpassade för datorer och vi har ipads så kändes användningen långt borta.  Nu har jag dock funnit inkörsporten. Vi har tidigare använt appen 123D design för att skapa tredimensionella uppfinningar etc se uppdrag 22. Det nya med denna app är att det eleverna arbetat med kan laddas upp som "stl" fil i dropbox. Från dropbox går det att skriva ut på vilken dator som helst via programmet cura. En efterlängtad upptäckt!onsdag 20 januari 2016

Cirkelträning

"Precis som vid kroppslig träning behöver färdighetsträning i matematik både bestå av ”kondition”, för att träna upp uthållighet och säkerhet, och ”styrka” för att bli bättre på specifika ”muskler”. 
Cirkelträning är en beprövad metod när det gäller att träna kroppen och idén kan med fördel tas efter på matematiklektioner.
I kända aktiviteter som elever kan klara på egen hand samt på ett par av stationerna kan läraren finnas till hands på stationer som kräver mer handledning."

Detta stod att läsa i grundsärskolansmodul.
Så inspirerande, kände genast att detta måste testas! Har en grupp där eleverna inte alltid har så lång uthållighet, glömmer när saker inte repeteras.

Vi har utifrån denna ide byggt upp ett stationssystem, där vi tränar cirkelträning 1 gång i veckan, utifrån de färdigheter eleverna behöver träna. 

För år 5 har vi denna plan, jag och vår specialpedagog. Vid de olika stationerna kan vi ge extra stöttning och använda konkret material för att förklara. År 6 kommer att köra ett liknande pass, men med lite revidering av övningar.
För år 6 kommer spel kring bråk /decimaltal/procent, samt algebraövningar in.

Station 1:Algoritmer av de 4 räknesätten i ett chillisystem. Eleverna väljer själva vilken styrka de vill ha på sina algoritm/strategi övningar 1, 2, eller 3 chilli. (Vi har tidigare arbetat med denna metod, så eleverna är välbekanta med arbetssättet och får utmaning utifrån sin egen nivå)

Station 2:Begreppsträning-eleverna turas om att förklara olika matematiskabegrepp för varandra, den gissar vilket begrepp den andre försöker förklara. Blir som ett spel. Begreppskorten har vi beställt  GRATIS från liber.

Station 3: Positionssystemet övning tillsammans med pedagog. Här använder vi oss av konkret material ex Frimärksspelet
Appen Number pieces och Numberkiz alt problemlösningsmetoder.

 eller Bråkspelet

Station 5
Bra innehållsrika appar som tex
Djungelgeometri app- för att träna på de geometriskaformerna/area/omkrets/vinklar etc
el King of math färdighetsträning, Elementa- matematikutmaningsapp, eleverna utmanar varandra i huvudräkning, tenn app uppskattar eleverna verkligen och använder sig av även på fritiden, för att utmana varandra och familjemedlemmar.

Vi har en timetimer app som räknar ner tiden 10-15 min på varje station. Vi byter samtidigt.
Vi kör samma cirkelträningspass 4-5 veckor,så att eleverna lär sig övningarna. På app stationen kommer vi att växla mellan olika appar. Vi hoppas och tror på att vi genom detta sätt kan utveckla och förbättra både styrkan och konditionen hos våra elever.tisdag 8 december 2015

Matteunited-ett omdefinieratlärande

Måste berätta om vår häftiga samarbetesblogg "Matteunited". Är så glad över att vi fick till detta samarbete och det känns verkligen som ett omdefinierat lärande. Ett sätt att arbeta som inte var möjligt utan IKT verktygen. Ett enkelt men motiverande sätt att angripa matematiken, tycker vi!

En blogg med förmågorna i fokus, vars syfte är att skapa samarbete mellan våra klasser i norr och söder samt utveckla elevernas kärlek till matematiken! IKT som verktyg i matematikundervisningen undersöks och prövas via denna blogg.

Under vårterminen 2014 hade vi ett matematiksamarbete Norrtälje-Luleå. Via twitter hittade vi lärare varandra. Eleverna fick göra egna problem, som de filmade in till varandra och lade in på en gemensam blogg http://alviksvanberga.blogspot.se. Problemen skulle skildra hur det är att vara 10-12 år i Alvik/Norrtälje. Detta samarbete gav oss så mycket, vi såg att detta sätt att arbeta gav eleverna förutsättningar att utveckla alla förmågor i matematiken på en och samma gång.

Jag och min kollega Eva Rännar, intresserade oss av det "omdefinierade lärandet i matematiken" och ansökte om stipendium från "Gudrun Malmers stiftelse". Stipendiumet för att bedriva klassrumsnära forskning under läsåret 2015/2016, blev beviljat och vi ville fortsätta utveckla arbetet med gemensam matematikblogg, som en del i vår forskningsstudie.

Vi kontaktade Nathalie och hon ville tillsammans med hennes elever vara med och skapa och utvecklar "MatteUnited bloggen".  Sedan fick vi även kontakt, via twitter, med Jimmie Nordberg i Sundsvall och frågade om han också var intresserad av att vara med. Jimmie har år 4 i matematik. Vi fick även med vår kollega Susanne Fredriksson som undervisar  år 4 i matematik på Alviksskolan. Ett häftigt samarbete

Problemen som eleverna skapar får de gradera in efter hur mycket "styrka" de tycker att deras matematikproblem har. Detta gör att det även blir lättare att arbeta med sidan ur ett åldersintegrerat perspektiv. Problemen kommer också att skildra elevernas skolvardag och fritid i de respektive orterna.


Vårt arbete
Vi lärare hade först ett skypemöte där vi tillsammans lade upp riktlinjerna för samarbetesbloggen
Första uppgiften var "Mysteryskype". Eleverna skulle ställa ja och nej frågor till varandra och på så sätt lista ut var den andra klassen befinner sig. Vi börjar nu klassvis förbereda oss för samarbetet! Uppskattat hos både elever och pedagoger.


Huvuduppgiften på bloggen är att skapa problem till varandra.  Problemen skildrar elevernas skolvardag och fritid i de respektive orterna.
Problemen som eleverna skapar får de gradera in efter hur mycket "styrka" de tycker att deras matematikproblem har. Detta gör att det även blir lättare att arbeta med sidan ur ett åldersintegrerat perspektiv.

Under hösten har vi nu både hunnit lösa varandras problem och göra egna problem. Förmågorna i matematik har verkligen hamnat i fokus. Att formulera hur man har tänkt när man löst andra elevers problem att sätta ord på begreppen och beskriva sina tankegångar är något som eleverna verkligen har fått möjlighet att utveckla. Elevernas motivation för att lösa varandrasproblem är också häftig att se.

Förmågorna i matematik

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 


Under december månad har vi dessutom en gemensam adventskalender, där eleverna har filmat in egna "visste du att?" matematikhistoria etc inom matematik. Varje dag får vi matematikprat kring gamla och nya begrepp inom matematiken. Lärorikt!


Eleverna och vi pedagoger recenserar även matematikappar. Dessa recensioner ska både kunna hjälpa oss, eleverna men även andra pedagoger runt om i landet.

Eleverna på Alviksksolan-Svanbergaskolan- Luckstaskolan bygger tillsammans upp bloggen. På Alvikskskolan bygger vi även upp matematikhjälpen sidan, detta som en del av vår forskningsstudie.  Tanken är att "Matte United bloggen" ska kunna utnyttjas som resurs för andra elever, pedagoger men även som en inspiration över hur ett matematiksamarbete kan ske på ett enkelt sätt.

Matematikhjälpen sidan använder vi aktivt på Alviksskolan som en del av matemtikundervisningen. Eleverna tar hjälp av filmerna både i skolan och på hemmaplan.

I debatten om små skolor vara eller icke vara så tycker jag att detta arbetssätt faktiskt visar på att samarbete inte bara sker inom den lilla skolan.  Via sociala medier hittar vi samarbetesmöjligheter över kommun/län och även nationsgränserna. Ett utvidgat kollegium.
måndag 7 december 2015

Problemlösning

Upplever att elever många gånger har svårt att hitta en bra strategi för att lösa problem.
Utifrån variationsteorin började jag fundera i banorna "Vad är det som måste bli synliggjort, hur blir det synliggjort i elevensperspektiv.
Utifrån variationsteorin så blir det nya synligt i ett mönster av variation.

Hur varierar man problemlösningen så att den kritiskaaspekten blir synliggjord? Efter lite funderingar kom jag på idéen om att prova isolera de olika metoderna för problemlösning.
Exempel på metoder:

 1. Gissa och pröva
 2. Rita en bild
 3. Hitta mönster
 4. Gör en tabell
 5. Steg för steg
 6. Tänka logiskt
 7. Arbeta baklänges
 8. Rita ett diagram
 9. Använda ekvationer
Genom att fokusera på en strategi åt gången så synliggörs det som man vill att eleven ska uppmärksamma. Tänker att vid olika tillfällen ha olika outtalade "teman" för att eleverna ska upptäcka ex fördelarna med att använda bild som stöd, tabeller etc. Att isolera för att sedan eleverna själva ska kunna välja den strategi som är lämpligast för att lösa problemet. Att lyfta framgångsrika metoder hos eleverna.
Sedan hjälper jag dem att sätta etikett på det sätt de använd för att lösa problemet. Tänker utveckla denna metod under vårterminen hoppas och tror att den kommer att utveckla elevernas problemlösningsförmåga.

torsdag 26 november 2015

Hall of fame

Under de senaste 3 åren har så mycket positivt hänt på skolan och vi har fått många tillfällen av  medialuppmärksamhet. Ville på något sätt spara alla dessa ögonblick, så att vi kan göra oss själva påminda om vilken bra skola vi har och även uppmuntra oss själva när vi har sämre dagar. En "skrytvägg" eller skolans egen "Hall of fame"- blev till en egen blogg där jag samlade positiva ögonblick från Alviksskolan 2013-. Ser det även som en marknadsföring för vår toppen skola i konkurrens mot friskolorna. Klicka på bild för att komma till blogg.


onsdag 28 oktober 2015

Digitalutveckling i fokus!

"En riktig bra eftermiddag. Personalen på skolan har utvecklats och gjort stora framsteg. "Idag föll allt på plats", var kommentarerna. Qr koder, filmer produceras på youtube och i appar. Laddas upp på bloggar. Thinglink undersöks och testas som verktyg i slöjden. Tummen upp till alla pedagoger"

Så här utvärderade jag dagen via sms till vår rektor idag. Jag är stolt över vår skola och över mina duktiga kollegor!

Matematiklyft och läslyft. På vår skola "vilar" nu matematiklyftet till förmån för läslyftet. Det digitallyftet vilar aldrig. Det är ett förändringsarbete som genomsyrar hela skola och utvecklas hela tiden.

Förra läsåret hade vi som mål att alla klasser skulle ha startat en blogg och att den skulle vara aktiv denna höst. Vi har också haft som mål att via detta utveckla personalens digitala kunskaper.

Ett annat fokus har varit Puenteduras SAMR-modell om det omdefinierade lärandet, som handlar om att använda de digitala verktygen på ett nytt sätt i undervisningen. Personalen presenterades olika digitala verktyg och via dem skulle de göra en film som illustrerade "omdefinieratlärande"

För att lyckas med förändringsarbetet, så att personalen känner sig bekväm med att använda digitala verktyg och även ser nytta av dem ansåg vi att utbildning, inspiration och workshops skulle prioriteras. 

Vi använder våra sommar och höst k-dagar för denna utveckling. Var 6.e vecka har vi halva k-dagar och fokuserar på digitalutveckling. Vi har under dessa dagar arbetat med bl.a programmering samt bloggen som verktyg i undervisningen och som informationskanal.

Ska en digitalsatsning slå rot och bli bra så måste utbildning prioriteras.  Det tar tid att lära sig och det måste vi ha i beräkningarna. Digitaliseringen är inte ett projekt! Digitalisering är ett förändringsarbete. Datorer och iPads i skolan förändrar inte undervisning. Undervisning och inspiration omprövar idéer och kan därigenom skapa förändring. Likväl som att  eleverna har möjlighet att resonera och prova sig fram måste personalen även få denna möjlighet under handledning. 

Jag har IKT-utveckling som en del av min tjänst.
Skolornas möjlighet till utveckling bygger just nu på att det eventuellt finns någon med digitalkompetens på skolan och som även har avsatt tid för att sprida kunskaperna vidare. Inte verklighet i så många skolor. 

Vilken handlingsplan har våra kommuner? 

torsdag 1 oktober 2015

Numberkiz-favoritapp"Numberkiz" Min favoritapp i matematik. Det är en app med många olika funktioner. Du kan göra skärminspelningar med ex instruktionsfilmer till det flippade klassrummet
Som hjälpmedel i det individuellaarbetet vid ex bråk och areaberäkningar. Ta fram bråkcirklarna när eleverna behöver hjälp att förstå ex bråk/blandadform.
Eleverna gör planritningar över sina lägenheter i appen,  dessa ska de sedan överföra på centimeterrutat papper och överföra till appen planner 5DDu kan även använda den som whiteboard. På så sätt kan eleverna vid problemlösningar enkelt förklara hur de tänker.
Eleverna tyckte verkligen om appen. Problemlösningen blev ännu lite roligare när de fick förklara hur de tänkte via appen. Appen hjälpte till att lyfta matematiklektionen!

På skolappar sidan har det gjorts en grundligare recension av appen
måndag 21 september 2015

Årets storyficationprojekt "Yetis in need of Alvik"

Story:

"Yetisarna har  åkt ut i rymden för att de nåtts av information om att på denna planet jorden har man lärt sig många saker som Yetisarna själv inte har någon aning om och vill veta mer om, men de  har också sett oroväckande signaler i rymden om att  planeten jorden inte heller mår så bra. Kanske kan de undvika att göra samma misstag som oss, vi kanske kan lära av varandra. Yetisarna har kraschlandat i Alvik och behöver hjälp att finna sina bränslekapslar för att komma hem."


Lili och Groni-Yetisar på besök

Eleverna på Alvikskskolan hjälper till med karta till hands.

Som tack för att de fick hjälp med att kunna återvända så erbjuder de 25 elever möjlighet att följa med till planeten YETIS och hjälpa deras folk på plats. De vill att de som vill följa med ska beskriva vem de är och på vilket sätt de skulle kunna bidra till att utveckla planeten. En planet som ligger i ett annat solsystem

Yetisarna lever som man gjorde förr i tiden i Sverige och behöver hjälp med att utveckla sitt samhälle. 
Vad har de för  förslag till olika byar och hur ska de vara uppbyggda med tanke på miljön. Varje by ska ha ett särskilt tema som man satsar på att utveckla extra mycket. När projektet är fullbordat får YETISEN huset och har under bygget lärt sig massor som denne kan sprida vidare till de andra YETISARNA.

Här hittar ni bloggen http://yetisinneedofalvik.blogspot.se

"Att lära av historien" är temat för åretsprojekt. Både inom matematik, naturvetenskap,teknik och historia. Krafter/rörelser, luftensegenskaper, universum, konstruktioner, är några av fokusområdena inom naturvetenskap ocht eknik

Tipsar om en rolig app som vi använt för att spela in uppdrag. "Buddy poke" 

En app med oändliga möjligheter i alla ämnen, bara kreativiteten som sätter stopp.  I appen skapar du en tredimensionell avatar, som du kan styra till att utföra det mesta. Du kan bland annat arrangera en bild eller skapa en film med din karaktär i huvudrollen.  

Nedan ser ni en film skapad i appen

lördag 12 september 2015

Konkretmatematik material

Algoritmer i matematik blir konkret med hjälp av olika material. Vi använder oss av:


 Tiobasmaterialet
Frimärksspelet, ett Montessorimaterial
Från det konkreta tiobasmaterialet till det halv abstrakta frimärksspelet, 

Number Pieces

En suveräna app. Detta är ett digitalt tiobasmaterial. Det häftiga med denna app är att du med ett enkelt tryck växlar tiotalen till ental, precis som man gör då man växlar mellan de olika positionerna när man beräknar algoritmer med de 4 räknesätten. Du kan använda pennan, ringa in tal och skriva i appen. En app som är ett konkret hjälpmedel för att utveckla förståelsen för positionssystemet.

 Jag har gjort instruktionsfilmer för algoritmer som ligger under vår klassblogg. Jag använder tiobasmaterialet för att illustrera såväl bråk/decimaltal, som liter-ml. Ta gärna en titt här och låna filmerna om ni vill. På den bloggen kommer jag om min kollega tillsammans med eleverna fylla på med fler instruktionsfilmer.

onsdag 9 september 2015

Green screen by do ink

Måste tipsa om denna suveräna och enkla app. Green screen by do ink
Inför vårt kommande storyfication projekt har jag testat olika appar. Greenscreen använde jag på datorn tidigare, men har inte haft tid att sätta mig in i hur det fungerar på ipaden.  Efter nästan 2 veckor med sjuka barn på hemmaplan ,så har jag hunnit experimentera lite med olika appar.

Till greenscreen behöver du ett grönt tyg/målad vägg etc. Googla på färgnyanser om ni ska måla.
 Jag hade ett il-grönt duschdraperi från Ikea som jag använde.
Greenscreen by do ink appen fungerar lika bra till förskolan som till gymnasiet. Varför inte stå framför Eiffeltornet när du berättar om det, gör egna nyhetsprogram, referera hockeymatcher(går att ha rullande bild i bakgrunden), historiskareportage etc. Användningsområdet är stort.

Tyckte att det var svårt att förstå hur man skulle göra bara genom att gå in i appen. Jag brukar oftast leta upp bra instruktionsfilmer, går lite snabbare då. Filmen nedan tyckte jag var klockren. Jag följde instruktionerna som var lätt att förstå och det blev ett häftigt resultat.
Jag och min kollega kommer att använda denna app för att skapa en inspirationsfilm till våra elever. Vi kommer senare under projektet låta eleverna skapa egna greensscreen filmer.
Testa ni med!


torsdag 27 augusti 2015

Träningsläger

Förra året blev vi "inslängda" i arbetet med ipads eftersom våra MacBooks byttes ut. Vi fick lära oss den hårda vägen, med eleverna. Mycket frustration, men jag lovar att både vi och eleverna lärde oss sjukt mycket, men inget jag är beredd på att gå igenom igen

Detta år ville vi skola in eleverna i arbetet genom ett "träningsläger"

Jag skapade en testblogg, eleverna skapade sina gmailkonton. Jag har gjort instruktionsfilmer för alla moment vi genomförde.
Vi såg detta som en möjlighet att även få in källkritik, så vi samtalade innan en hel del om vad källor är och hur man kan avgöra om en källa är trovärdig eller ej.  Vilka bilder får du använda? Faktakunskaperna är kopplade till biologin och reflektionerna skedde genom det digitalamediet. Eleverna har fått publicera allt arbete på vår "test"blogg.  Tror verkligen att detta träningsläger kommer att underlätta höstens "storyfication" projekt, som vi förövrigt introducerar nästa onsdag. Detta läsår är det mer sci-fi över projektet. Spännande och absolut superkul.  Dessutom en klassrumsforskning som genomsyrar projektet. Kan knappast bli bättre :-)

tisdag 18 augusti 2015

"Learning by doing"

I måndags startade vi upp arbetet. Vi arbetar för att utveckla vår personals tilltro och förmåga att använda IKT i undervisningen. "Hjälp mig att hjälpa mig själv" är devisen.

Vi hade olika workshops, googles applikationer var en del, framförallt appen blogger. Den gruppen tog hjälp av de instruktionsfilmer som finns länkade till höger på denna blogg.

Den grupp jag höll workshop med fick testa olika appar. Med hjälp av appen skulle de sedan för övriga presentera "Kunskap är makt"
Jag hade förberett tutorials till de tänkta apparna på en särskild blogg. Jag ville få mina kollegor att upptäcka hur lätt det är att lära sig nya appar via tutorials.  De fick sedan presentera sitt arbete med appen och delge varandra vad som varit lätt/svårt tänkbara användningsområden etc.

Appar/program som undersöktes

Explain everything
Edpuzzle
Geoquiz
Puppetpals
Stopmotion
Thinglink

En app som jag verkligen förordar är edpuzzle. Vilka användningsområden. I alla ämnen ser jag nya möjligheter via detta program/app - ett omdefinieratlärande.


Dagen avslutades med skattjakt via xnotes

Denna app är otroligt bra. Har själv tänkt skicka meddelanden till eleverna inför skolstart. Har även tänkt lägga ut matematikproblem kopplade till platsen de står på/alt biologiuppgift. En annan app med liknande funktion är GeoQuiz. Den fungerar också utan wifi med hjälp av gps´n i ipaden. tisdag 23 juni 2015

"Learning by doing"- kompetensutveckling när den är som allra bäst!

Som en del i vår ansökan om pengar från Facebook, var ett av våra  mål att utveckla den digitala kompetensen hos alla medarbetare på vår skola. Vi ville också utveckla "storyfication" tanken på hela skolan och på lågstadiet koppla detta till ASL. Utifrån detta har vi sedan planerat våra k-dagar.

Under dessa dagar har vi utvecklat kunskaperna kring programmering via våra EV3 robotar. En riktig toppen dag. Så många pedagogiska diskussioner som satte fart  mitt i programmerandet. "Learning by  doing" är verkligen att rekommendera.

Vi har fortsatt arbetet genom miniföreläsningar och workshops.
Jag visade en film som handlade om omdefinieratlärande, sedan fick kollegorna "tänka själv" över vad de använt/använder de digitala verktygen till och med vilket syfte.
Filmen är publicerad av Ola Henningsson

Eftersom eleverna på skolan, numer har ipads till förfogande,  så var ett syfte med denna dags arbete att personalen skulle bekanta sig med ipaden och lära sig hur man gör en imovie. Jag delade in pedagogerna i par, men alla skulle göra varsin imovie med rubriken "omdefinierat lärande", ville att alla verkligen skulle lära sig.
Vi avslutade med filmvisning.

Näst kommande k-dag, föreläsningar kring storyline, ASL och bloggen som verktyg för att utveckla det entreprenöriella förmågorna. Sedan workshops där personalen utifrån förkunskaper blev indelade i olika grupper. Vår specialpedagog visade specialpedagogiska appar, talsynteser etc, pedagog på lågstadiet visade bl a  bookcreator och jag visade några av google apps, kopplade till bloggen.

Vi kände nog alla att dessa dagar verkligen gav oss mycket. Äntligen en rödtråd att förhålla sig till. Vi själva har styrt innehållet utifrån våra behov. Är glad att vi har en rektor som värdesätter detta och inte trycker in en massa annat. När lusten till lärande kommer inifrån, det är då vi verkligen lär!

Insåg att det var mycket som pedagogerna skulle behöva träna på utan mig närvarande därför skapade jag en flik, på denna blogg,  full av instruktions filmer till både ipads och mac. Samma filmer som eleverna också använder för att veta hur de ska ex publicera bilder etc.
instruktionsfilmer

Vi fortsätter med utvecklingsarbetet under höstterminens k-dagar och vi ser alla fram emot dem med glädje.

Nu ska jag ta en välförtjänt ledighet, men har så mycket att redan se framemot under höstterminen. Mer om detta vid ett annat tillfälle.torsdag 21 maj 2015

Teknik med förmågorna i fokus

Under läsåret har eleverna fått bygga upp sina stugor i olika delar av världen. I både NO och SO har miljö och hållbarutveckling varit i fokus. Slutprodukten för eleverna blir att presentera deras arbete för föräldrarna under en redovisningskväll.  Sista uppdraget i teknik blir att eleverna ska presentera deras objekt med fokus på ändamålsenlighet, funktion, miljöval och design. Dessa punkter har funnits med som en röd tråd genom hela teknik undervisningen. Eleverna fick först fylla i detta blad innan de började göra sin imovie.

Filmerna har de lagt på affärsbloggarna på Greenship. Nedan ser ni ett exempel. Riktigt imponerade av våra elever!Ett bra bedömningsunderlag för mig i tekniken!
Detta är förmågorna i teknik:
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Via teknikarbetet i från skiss till digitalritning i appen planner 5 D, till slutprodukten av huset så har eleverna fått möjlighet att utveckla alla förmågorna.onsdag 6 maj 2015

Läxor inte svart eller vitt!Debatten om läxornas vara eller inte vara fortsätter. En irritation hos mig stiger. I denna artikel lyfter man upp det igen.
http://www.dn.se/insidan/utan-laxor-maste-vi-elever-ta-mer-ansvar/

Jag tror inte  att"Alla" läxor utvecklar eleverna. Som det står i artikeln "jag pluggade in fakta och kunskaper utan att lära mig något""eller "jag kommer ihåg helt meningslösa matematikläxor där vi inte lärde oss något" Det är inte LÄXORNA, i sig som ska bort, utan "MENINGSLÖSA LÄXOR". Det är den pedagogiska tanken bakom som är viktig.

På vilket sätt vill jag förbereda mina elever. Mina elever kan få ex mattefilm som läxa, för att sedan kunna lyfta undervisningen till en högre nivå. Diskussionen ska handla om vad som utvecklar eleverna, inte läxornas vara eller inte vara! 

Det är innehållet i läxan som är viktig!... En jämförelse "om jag som läkare inte ger min patient en medicin som denne  behöver för att utvecklas, gör jag inte fel då?" Tabellträning (alla 4 räknesätt) är så otroligt viktiga, för fortsatt utveckling. Det behöver inte ta mer än 5-10 min att sätta sig och träna en tabell innan man sätter sig och spelar ex. Brukar säga det till både mina elever och egna barn. 10-15 min innan annan aktivitet är inte mycket tid.

Som sagt 3 egna barn och lärare, men nog är det enklare att motivera dem att utföra arbetet när det kommer från skolan om det är en "läxa"

Olyckligt att det blir Svart eller Vitt! Träna behöver vi för att bli bättre oavsett om det gäller idrott, läsning, eller tabellträning. 10000 timmar för att bli bra på något säger forskningen!

söndag 3 maj 2015

Digitalaverktyg underlättar för bedömning i bild

I min tjänst undervisar jag ma/no/tk och bild i år 4-6. Vid betygsättning och omdömesskrivning i bildämnet  så upplever jag att det många gånger är svårt att samla in allt material från eleverna. De är otympliga eller hänger uppsatta på olika väggar.  Modellen för i år är att eleverna fotar sina verk och delar/droppar sin keynote/prezi/googlepresentation med mig.

Det fina med denna variant är att eleverna samtidigt kan göra en reflektion över sitt eget arbete och sina bilder. Vad är jag mest nöjd med i bilden, vad hade jag kunnat utveckla. Hur tycker jag att jag tolkat bilden etc.

Jag kan göra bedömningen hemma likväl som på jobbet. Tack kollega Lisa för att du gav mig den iden! Sprid vidare...onsdag 22 april 2015

En no-lektion med grund för bedömning.

Vi har arbetat kring kemiska reaktioner på olika sätt. Inspirerad av nationelltprov uppgift för något år sedan utförde vi detta experiment. Vi observerade vad som hände i burken. Jag hade tejpat fast en brustablett i locket på en plastburk, hällt i vatten och sedan vände jag burken upp och ner. Det blev en häftig raket. Vi diskuterade vad som hänt i burken, vilka ny ämnen kan ha bildats, ämnens olika tillstånd etc. 

Jag informerade eleverna att nu skulle vi göra detta test igen och sätta igång två burkar. Burkarna skulle skjutas upp samtidigt, eleverna fick fundera ut minst 4 saker att tänka på om man vill ha ett så rättvist resultat som möjligt.
Utifrån elevernas tankar gjorde vi experimentet  med två burkar. Vi reflekterade över vad mer som kunde ha påverkat resultaten eftersom vi inte lyckades få dem att skjutas upp samtidigt.

Filmburkar, tuggummiburkar fungerar toppen.

onsdag 15 april 2015

Sett 2015- Lust att lära

Två intensiva dagar. Min önskan innan SETT var att inspireras till att hitta nya digitala vinklingar. 

Första föreläsningen " Sluta whina". Startade upp med dessa tänkvärda ord av John Dewey
En föreläsning som bekräftade många av mina egna tankar och idéer. Inspirerande av @joha88

Var sedan och  lyssnade på Cecilia Jalkebo "Tusen tips på trekvart" . En bra föreläsning med massor av digitala tips. Presentationslayouten var otroligt snygg, gjord med hjälp av  Canva. Måste testas inför min nästa föreläsning.

Micke Hermansson, duktig retoriker sa många tänkvärda ord och tips för minnesstrategier. Tror definitivt på idéen " Grej of the day".

"Pedagogisk Glutamat" fångade mitt intresse eftersom det kändes nära vårt eget arbetssätt "Storyfication". Eleverna lockades till inlärning via "World of word craft". Arbetet skedde på gymnasiet. "Tävlingsmomentet skapar lust att lära"
Från att ha varit ett svenska projekt har man nu hittat samarbete med andra ämnen. Det tycker jag är häftigt eftersom att ämnesövergripande arbete är mer ovanligt i de högre stadierna. 
Föreläsningen avslutades med dessa innehållsrika ord.
"Får lärarna tid att vara kreativa, så blir det kreativa till elevernas gagn"

Vill också tipsa om att läsa denna artikel, som befäster det jag starkt tror på och försöker implementera i min egen undervisning
Spelifiering ökar engagemang

Röda tråden för de föreläsningar jag gick på, sammanfattar jag med orden "sammanhang och meningsfullhet skapar lust att lära".

Sist men inte minst var att vi  "sparade" 40 000 kr till skolan genom att besöka  SETT mässan. Vi har EV3 robotar och i en monter fick jag reda på att det har det kommit en app som gör det möjligt att programmera via ipaden. Det gör att vi sparar en investeringskostnad för skolan ;-).....en lång historia.  
måndag 13 april 2015

Det flyter på ;-)Under veckan fick jag och min kollega Eva reda på att vi har fått Gudrun Malmer stipendiet.

"Gudrun Malmers stiftelse utdelar stipendier till pedagoger som vill arbeta forskningsbaserat med utvecklande pedagogik inom matematikens område."

Vårt projekt arbete heter "Omdefinierat lärande inom matematiken"


Syftet för oss med projektet  är att utveckla och utvärdera arbetssätt inom matematiken med digitala verktyg, om digitala verktyg och entreprenöriellt förhållningssätt leder till engagemang och förståelse för begreppen, area, skala och omkrets. 

Vi kommer att dela med oss av arbetet via en projektrapport som kommer att finnas tillgänglig på stiftelsens hemsida efter avslutat projekt.


Idag fick vi dessutom reda på att vårt bidrag www.greenshipofalvik.blogspot.se är nominerat inom kategorin "Tema" i "Webbstjärnan" . Vilken vecka!  Som om det inte vore nog så får vi dessutom nöjet att tillbringa två dagar på SETT-mässan, och få ytterligare inspiration.Ja, vad ska man säga. Jag har världens roligaste jobb!!!