Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 9 september 2016

OBS! Ny bloggportal

Nu testar jag webbstjärnans  webbpedagog blogg istället www.pedagogikochikt.se

Där fortsätter jag reflektera kring undervisning och digitala verktyg

måndag 29 augusti 2016

En bra start

Nu har pusselbitarna inför detta läsår fallit på plats. Nytt storyfication projekt på G. Denna gång kommer vi att använda oss av wordpress via webbstjärnan.  Vi har kick-off för projektet på fredag och mer info kommer då. Det känns i maggropen att detta projekt kommer att fånga eleverna:-) 

Hösten kunde inte börja bättre, glad över den fina guldäpple nomineringen, glad över att vår bok har släppts  "Vi får det att funka", (..och att jag får åka till Bokmässan 22-23 september),

 glad över att få arbeta med min fina klass ytterligare ett läsår.

Under föregående läsår erhöll skolan 75 000k från Facebook  för att utveckla teknikundervisningen på skolan samt 10 000kr från teknikspanarna. Vi har bl a inhandlat programmerbart  lego- Wedo, för pengarna. Under de första skoldagarna fick eleverna i år 4-6 utforska och samarbeta kring det nya WEDO legot.
Vi i personalen utforskade legot under k-dagarna

Eleverna skulle också bygga ett torn som var 3 sugrör högt, kunde bära en pingisboll på toppen samt klara av minst 3 klipp med saxen. Detta var uppstart till hållbara konstruktioner som eleverna kommer att fortsätta arbeta med under läsåret.


På skolan är vårt gemensamma arbete inriktat på teknik ur ett ämnesövergripandeperspektiv. I år 5-6 kommer att fortsätta arbeta kring stabila konstruktioner, programmera jordbävningssimuleringar med wedo, reflektera över hur man bäst bygger för att klara jordbävningar. Tillsammans med detta lär vi oss om hur och varför de blir jordbävningar. Ett område som innefattar såväl, geografi, teknik, fysik som svenska.
Vi använder oss av appen "wedo" för att filma, reflektera och dokumentera våra undersökningar. Ett material som helt klart är värt att satsa på.tisdag 7 juni 2016

"Följ barnet"

I veckan hade jag några guldlektioner i matematik. Som matematikhandledare i algebra modulen var vi nu inne i del 8. Filmen att se det generella genom det specifika satte genast igång utvecklings möjligheter


Vi började i år 5 att rita upp olika multiplikationer på cm rutat papper. Vi övergick sedan till att se samband och rita olika uttryck som i filmen ovan. Vi kom tillsammans fram till slutsatsen axb+axc= a(b+c)

Under nästkommande pass repeterade vi igen med några uppgifter. Därefter fick eleverna följande uppgift:
Rita en rektangel som är 48 areaenheter och dela upp den figuren till ett uttryck, hur många olika uttryck kan du skriva.

Till en början gjorde jag bara detta pass i år 6 för jag begränsade mina tankar till att det skulle vara för "svårt" för år 5. Jag är så glad att jag inte följde mina första tankar, för det var med femmorna som detta verkligen blev en guldlektion. Att verkligen se att de förstod, fixade att skriva uttryck, att de klarade av saker som "jag" hade kunnat begränsa dem till att klara. 

Min största lärdom är att alltid följa eleverna . Det är dem som ska visa när uppgiften är för svår, inte jag. Jag tror det är en lätt fälla som vi ofta faller i. Vi avväger att genomföra uppgifter för vi tror att de är för svåra. Uppgiften måste ge oss den vägledningen, inte antaganden innan. Detta tycker jag att matematiklyftets moduler verkligen lyfter fram, men ändå är det lätt att falla i fällan.

Från och med nu skall mantrat "följ barnet", åter vara med mig!!måndag 23 maj 2016

Hjälp mig att hjälpa mig själv

Bloggade på skola 365-om tankar  jag  bär med mig
Eftersom vi vet att vi inte kan lära ett barn allting är det bäst att lära det att lära sig själv”
Brook Adams 1879
Min bakgrund är att jag är ma/no 1-7 lärare, utbildad Montessorilärare och har arbetat på en Montessoriskola i 15 år. Här pratar man om begreppet ”Hjälp mig att hjälpa mig själv”
Det är en av grundtankarna. Det handlar om hjälp till självhjälp, uppmuntran till initiativ och aktivt tänkande som utvecklar barnets tro på sig själv och sin egen förmåga. Det handlar om att anpassa material och omgivning efter barnet så att det kan bli så självständig som möjligt i den miljö den befinner sig i. För det lilla barnet är bord, hyllor, stolar lägre för att barnet ska klara uppgifter på egenhand. Jag lämnade Montessori för snart 5 år sedan, men bär med mig ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” tanken.
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" ser jag som starkt knuten till den digitalvärld vi lever i.  Det handlar om att vi måste hjälpa och handleda eleverna för att de ska kunna bemästra och känna sig som en del av verkligheten utanför skolan, att de kan kritiskt granska information för att på så sätt kunna avgöra relevans, att vara bekant med och utveckla sina kunskaper om internets olika möjligheter för att på så sätt kunna använda dessa kunskaper för att hjälpa sig själv att utvecklas.
På min skola arbetar vi med bloggar, för att utveckla och stötta eleverna. Via klassbloggen ska eleverna kunna bli så självständiga som möjligt. Här ska de finna information som hjälper dem i skolarbetet-instruktionsfilmer, kalender etc. Via bloggen ska de kunna utveckla sin självständighet, minska sitt beroende av både föräldrar och lärare.
Vi har även projektbloggar via "Storyfication"(storyline+gamification)- ett ämnesövergripandearbete i en digitaliserad värld.  Dessa bloggar bygger på att vi ger eleverna uppdrag att lösa. Förmågorna tillsammans med centraltinnehåll bygger upp uppdragen. Vi har observerat att  detta sätt att arbeta på skapar motivation och engagemang hos våra  elever.
För att förberedas för det samhälle eleverna i framtiden ska möta måste vi i skolan följa både vad eleverna och samhället kräver. Vi måste komma ihåg att det som skapar motivation och engagemang idag, vad gäller digitala verktyg kommer säkerligen inte vara motiverande om 10 år. Vi pedagoger måste följa utvecklingen. Att lära sig använda digitalverktyg är ingen ”snabbkurs”. Det kommer hela tiden nya saker att förhålla sig till, sålla, värdera och ompröva. Kanske är det just här vår profession sätts på prov. Digitala verktyg i sig är inget självändamål. Den pedagogiska tanken måste vara i fokus! Verktyg som ger det där lila extra växer inte på träd.
”Hjälp mig att hjälpa mig själv” säger eleven
" Hjälp mig att hjälpa mig själv" säger pedagogen
" Hjälp mig att hjälpa mig själv" säger rektorn
Olika infallsvinklar men viktig frågeställning! Hur?"

söndag 17 april 2016

Ett ämnesövergripande uppdrag med tekniken i fokus

Vi har programmerat spel på våra iPads via code.org. Detta var vårt uppdrag

Det var en klurig uppgift. Det gällde att läsa instruktioner innan man programmerade, ha tålamod, vara metodisk, kunna felsöka, ompröva etc. En uppgift som uppfyllde flera av kunskapskraven i teknik men även i matematik och svenska. Ett bra sätt att angripa teknikämnet ur ett ämnesöverripande perspektiv.

I teknikämnets kunskapskrav står det så här:

"Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbetengenom att pröva och ompröva  möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade
 fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven
handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt . Eleven gör utvecklade
 dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet
är relativt väl  synliggjord."


Utifrån ovanstående kunskapskrav fick eleverna ett  dokument att fylla i, efter de hade programmerat klart

Jag har elever som har svårt med problemlösning och som när vi arbetar med "vanliga" problemlösningsuppgifter i matematiken inte har drivet att prova sig fram och inte har driv att genomföra arbetet. Det häftiga var att i denna uppgift såg jag exempel på det omvända. 


Mina observationer/ reflektioner: Denna typ av uppgifter kan skapa självförtroende för att lösa matematikproblem, framförallt hos svaga elever! Denna typ av uppgifter omdefinierade kan ge eleverna möjlighet att utveckla de matematiska förmågorna! Denna typ av uppgifter kan utveckla elevernas förmågor i teknik!


måndag 14 mars 2016

Matematiklyftet lyfter.

Som matematikhandledare i särskolansmodul mötte jag det fantastiska sättet,  att utifrån ett stapeldiagram skapa ett cirkeldiagram. Detta ville jag testa med mina elever i år 5, i vårt ämnesövergripande projekt "http://yetisinneedofalvik.blogspot.se . Ett riktigt lyckat uppdrag där vi samtidigt lärde oss att skapa diagram i appen numbers. Vilken fortbildning matematiklyftet ger!

Så här löd uppdraget:

Ni har fått i uppdrag att genomföra en undersökning i er by för att få reda på by invånarnas uppfattning/tycke om något särskilt, minst 5 olika alternativ att välja på.
Vad är det ni gör en undersökning kring?
Fråga 25 personer. Gör en tabell där ni för in ert resultat.

1. Gör ett stapeldiagram med olika färger för varje uppfattning. Gradera x och y axeln.
2. Trä pärlor i de olika färgerna på piprensaren. Dra sedan ihop piprensaren. Använd passare för att få en mitt. Du har nu fått ett cirkeldiagram.

3. Hur stor del är varje sektor (förkorta år 6). Hur många procent är varje del-tänk 100 personer och att fördelningen ser lika ut?
4. Gör ditt stapel och cirkeldiagram i appen "numbers".
5. Fota av lägg in på er blogg. Skriv och berätta om hur du gick till väga, vad du valde att undersöka och varför det var intressant för er by, Vad du sedan kom fram till dvs hur stor del varje fick i både bråk och procent. Vad kommer du att använda informationen till i er by?


Så här såg ett av de utförda uppdragen utEtt lyft i undervisningen.

söndag 28 februari 2016

Appar och spel utvecklar undervisningen

Jag tycker om matematikspel som verkligen hjälper till att utveckla såväl elevernas förståelse som resonemangs förmåga.

Här är några av mina favoriter
Algebrakapplöpning
Färglägg bråk
Bråkspel lapp på lapp
Färglägg decimaler


Till alla dessa spel krävs olika typer av tärningar, en del röda andra gröna. Några med bråk andra utan. Har nu hittat en app som är toppen för detta ändamål. Appen heter "Make dice."Jag har också upptäckt 2 nya whiteboardappar som båda två är bra.  Det jag vill ha är möjligheten att spela in i appen. Apparna kompletterar varandra. Det som förenar dem är möjligheten att ladda upp filmerna på youtube. Det tycker jag är en förutsättning för att en sådan här app ska fungera optimalt.  I Doceri finns det färdiga bakgrunder (ex centimeterrutor, koordinatsystem, kartor etc) du kan också använda egna bakgrunder från ditt fotoalbum och skriva på dem. Detta tycker jag är suveränt då man ex har genomgångar i klassrummet.  Genom inspelningsfunktionen är det också möjligt att spara dem, lägga upp dem på blogg etc.
Doceri
Ipevo

På vår skola har vi en 3D skrivare. Hade från början svårt att syftet till att använda den. Vilken pedagogiskkoppling kunde jag göra.Eftersom 3D skrivarna är anpassade för datorer och vi har ipads så kändes användningen långt borta.  Nu har jag dock funnit inkörsporten. Vi har tidigare använt appen 123D design för att skapa tredimensionella uppfinningar etc se uppdrag 22. Det nya med denna app är att det eleverna arbetat med kan laddas upp som "stl" fil i dropbox. Från dropbox går det att skriva ut på vilken dator som helst via programmet cura. En efterlängtad upptäckt!onsdag 20 januari 2016

Cirkelträning

"Precis som vid kroppslig träning behöver färdighetsträning i matematik både bestå av ”kondition”, för att träna upp uthållighet och säkerhet, och ”styrka” för att bli bättre på specifika ”muskler”. 
Cirkelträning är en beprövad metod när det gäller att träna kroppen och idén kan med fördel tas efter på matematiklektioner.
I kända aktiviteter som elever kan klara på egen hand samt på ett par av stationerna kan läraren finnas till hands på stationer som kräver mer handledning."

Detta stod att läsa i grundsärskolansmodul.
Så inspirerande, kände genast att detta måste testas! Har en grupp där eleverna inte alltid har så lång uthållighet, glömmer när saker inte repeteras.

Vi har utifrån denna ide byggt upp ett stationssystem, där vi tränar cirkelträning 1 gång i veckan, utifrån de färdigheter eleverna behöver träna. 

För år 5 har vi denna plan, jag och vår specialpedagog. Vid de olika stationerna kan vi ge extra stöttning och använda konkret material för att förklara. År 6 kommer att köra ett liknande pass, men med lite revidering av övningar.
För år 6 kommer spel kring bråk /decimaltal/procent, samt algebraövningar in.

Station 1:Algoritmer av de 4 räknesätten i ett chillisystem. Eleverna väljer själva vilken styrka de vill ha på sina algoritm/strategi övningar 1, 2, eller 3 chilli. (Vi har tidigare arbetat med denna metod, så eleverna är välbekanta med arbetssättet och får utmaning utifrån sin egen nivå)

Station 2:Begreppsträning-eleverna turas om att förklara olika matematiskabegrepp för varandra, den gissar vilket begrepp den andre försöker förklara. Blir som ett spel. Begreppskorten har vi beställt  GRATIS från liber.

Station 3: Positionssystemet övning tillsammans med pedagog. Här använder vi oss av konkret material ex Frimärksspelet
Appen Number pieces och Numberkiz alt problemlösningsmetoder.

 eller Bråkspelet

Station 5
Bra innehållsrika appar som tex
Djungelgeometri app- för att träna på de geometriskaformerna/area/omkrets/vinklar etc
el King of math färdighetsträning, Elementa- matematikutmaningsapp, eleverna utmanar varandra i huvudräkning, tenn app uppskattar eleverna verkligen och använder sig av även på fritiden, för att utmana varandra och familjemedlemmar.

Vi har en timetimer app som räknar ner tiden 10-15 min på varje station. Vi byter samtidigt.
Vi kör samma cirkelträningspass 4-5 veckor,så att eleverna lär sig övningarna. På app stationen kommer vi att växla mellan olika appar. Vi hoppas och tror på att vi genom detta sätt kan utveckla och förbättra både styrkan och konditionen hos våra elever.